Durban Bay, Durban, Kwazulu Natal

Sailor: Luke Vogelsang

Sat 27/12/2004: NE

photos by Charlene